Úplná pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Spotřebitelská soutěž ženské záněty“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Zadavatel soutěže je:

Společnost: Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
se sídlem: Páteřní 7, 635 00 Brno
IČ: 18824706
(dále jen „zadavatel“)

2. Pořadatel soutěže je:

Společnost: Inventive s.r.o.
se sídlem: Heleny Malířové 273/18, Praha 6
IČ: 27122727
(dále jen „pořadatel“)

3. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 18. 1. 2016 08:00 hod do 31. 3. 2016 24:00 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím webových stránek www.zenskezanety.cz (dále jen „soutěžní stránky“).

4. Účast v soutěži:

Spotřebitel se účastní soutěže následujícím způsobem: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví soutěžní stránky, kde řádně, úplně a pravdivě vyplní elektronický soutěžní dotazník (dále jen „soutěžní dotazník“), a to tak že uvede:

  • jméno a příjmení
  • adresu na území České republiky
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo

a následně zodpoví 3 v soutěžním dotazníku uvedené soutěžní otázky.

Poté potvrdí, že je starší 18 let, že souhlasí s pravidly soutěže a se zpracováním údajů dle čl. 12. Pravidel. Takto kompletně vyplněný soutěžní dotazník soutěžící pomocí jeho funkčnosti zašle pořadateli soutěže. Soutěžící je do soutěže zařazen okamžikem doručení v souladu s pravidly této soutěže vyplněného soutěžního dotazníku pořadateli soutěže (dále jen „soutěžní registrace“)

Každý jednotlivý soutěžící může vyplnit a odeslat elektronický soutěžní dotazník, tedy zúčastnit se soutěže, pouze jednou.

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

Účastník soutěže bude vyloučen také v případě, že pořadatel či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5. Výherce, výhry v soutěži a předání výher:

Výherci v soutěži budou po jejím skončení určeni losováním provedený pořadatelem soutěže. Vylosováno bude celkem 6 výherců a o průběhu losování bude vyhotoven protokol (dále jen „výherce“).

Do shora popsaného slosování bude zařazen každý soutěžící, který do soutěžního dotazníku zcela a pravdivě vyplní své osobní údaje, správně zodpoví všechny soutěžní otázky, tento dotazník v době konání soutěže doručí pořadateli soutěže a zároveň splní veškeré další podmínky soutěže vyžadované těmito pravidly.

Výhrou v soutěži je žehlička na vlasy v hodnotě 638 Kč včetně DPH, nebo přívěsek s komponenty Swarovski v hodnotě 279 Kč včetně DPH. První až třetí vylosovaný výherce získá 1 kus výhry žehlička na vlasy, čtvrtý až šestý vylosovaný výherce získá 1 kus výhry přívěsek Swarovski (dále jen „výhra“).

Výhercům bude výhra odeslána prostřednictvím České pošty, s. p. do 1 měsíce od skončení soutěže (do 30. 4. 2016), a to ve formě doporučené zásilky na adresu, kterou pro účely soutěže uvedli v soutěžním dotazníku.

 Pořadatel ani zadavatel nenesou odpovědnost za doručení výher v soutěži, ani za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. Výhry, které se bez zavinění pořadatele či zadavatele nepodaří výhercům doručit na jím uvedenou poštovní adresu či předat výhru dle předem sjednaných pokynů, propadají ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití (výhercům tak zanikne nárok na výhru).

6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

7. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

 8. Pořadatel soutěže si se souhlasem zadavatele vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Pokud k takovým změnám dojde, budou provedeny formou písemných číslovaných dodatků k těmto pravidlům a zveřejněny na soutěžních stránkách.

9. Zadavatel i pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí zadavatele je konečné, bez možnosti odvolání.

 10. Zadavatel soutěže, resp. pořadatel s předchozím souhlasem zadavatele, je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže, a to včetně konečného pořadí soutěžících.

11. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, příjmení výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.

 12. Soutěžící odesláním elektronického soutěžního dotazníku se zodpovězenými 3 soutěžními otázkami a s vyplněnými kontaktními údaji souhlasí se zařazením všech jím uvedených osobních údajů (dále jen „údaje“) do elektronické databáze společnosti Inventive s.r.o., IČ: 27122727, se sídlem Praha 6, Heleny Malířové 273/18, Česká republika, jakožto správce (dále jen „správce“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely správce, tj. nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11,12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

13. Ze soutěže jsou vyloučeni všechny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru k pořadateli, zadavateli a všem spolupracujícím agenturám a společnostem, jakožto i osoby takovým osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že se výhercem stane osoba, která je v zaměstnaneckém či obdobném poměru k uvedeným společnostem, nebo osoba jí blízká, výhra se neodevzdá.

14. Zadavatel ani pořadatel neodpovídají za jakékoliv škody či újmy, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním výher.

 15. Zadavatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher.

 16. Zadavatel ani pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

17. Úplná pravidla po dobu konání soutěže jsou k dispozici na soutěžních stránkách a v sídle zadavatele soutěže.

V Praze dne 8. 1. 2016

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

ROSALGIN EASY 140 mg vaginální roztok a ROSALGIN jsou léky k vaginálnímu užití.
Obsahují léčivou látku benzydamini hydrochloridum. Feminella Hyalosoft a FeminellaVagi C jsou zdravotnické prostředky.